Conférence "Den Antoine Meyer als Initiator vun der Literatur op Lëtzebuergesch"

Den Antoine Meyer hat de Courage, fir 1829 e puer Gedichter op Lëtzebuergesch ze schreiwen an och ze publizéieren.
Domat huet hien effektiv den éischte Schrëtt gemaach, wéi säin Titel et jo och ausdréckt: E Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus.

Par Roger Muller, le 27 avril à 18h30, en luxembourgeois. Entrée libre


Dernière mise à jour