Visites guidées

Sub umbra alarum. Luxembourg, forteresse des Habsbourg, 1716-1741

Grab a bite with…

Meet the historical figures that shaped Luxembourg during the reign of the Habsburgs in our series of short lunchtime tours. Each month, we’ll look at a different figure and their pivotal role in the history of the fortress in just 20 minutes, from Emperor Charles VI through to Maria Elisabeth of Austria. Join us for some cultural nourishment in your lunch break!

Charles VI

03.11 | 12:00 | FR
17.11 | 12:00 | EN

Maria Elisabeth

01.12 | 12:00 | FR
15.12 | 12:00 | EN

Simon de Bauffe

12.01 | 12:00 | FR
26.01 | 12:00 | EN

Friedrich August von Harrach

09.02 | 12:00 | FR
23.02 | 12:00 | EN

Adam Sigmund von Thüngen

08.03 | 12:00 | FR
22.03 | 12:00 | EN

Um Tour mat de Kuratoren

D’Kuratore féieren durch d’Ausstellung an ginn e ganz besonnegen Abléck an hir Konzeptioun a Realisatioun, vu Recherchen am Archiv an der Auswiel vun den Objeten bis hin zur Montage vun der Ausstellung.

18.11 | 15:00 | LU
09.03 | 15:00 | LU

Dernière mise à jour