Barbie® vs. Barock

Sub umbra alarum. Luxemburg Festung der Habsburger 1716-1741

Hues du dech schonn eng Kéier gefrot wéi se am Barock hir Hoer sou déck toupéiert kruten a firwat een dat haut well anescht mécht? An dësem Workshop inspiréiert dir iech un historesche Parécken a Biller fir iech an ärer Popp e klenge Makeover ze ginn. 

Fir Kanner ab 6 Joer (DE/LU), 8€.

Op Umeldung: servicedespublics@mnaha.etat.lu, 479330-214/-414

Dernière mise à jour